Bestuur

BESTUUR


Ekonomika is een vriendenkring. Maar ook een vriendenkring moet zich organiseren, zeker wanneer zij de omvang van onze vereniging heeft aangenomen. Zonder stevige organisatiestructuur kan een hechte band tussen de leden onmogelijk worden gesmeed en kunnen nieuwe leden slechts moeizaam worden geïntegreerd.

Het bestuur is opgesplitst in drie niveaus:

De Senaat

De Senaat is de Algemene Vergadering van de werkende leden. Deze vergadering bestaat uit een 100-tal leden en komt éénmaal per jaar samen. De Senaat stelt de Raad van Bestuur aan en heeft uiteraard statutaire bevoegdheden. De rol van de Ekonomika Senaat is vooral de strategische opties van en voor onze vereniging aan te duiden en te bespreken.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het centrale bestuursorgaan waar de besluitvorming tot stand komt. De Raad vergadert in principe één keer per trimester. Zoals gezegd worden de bestuursleden door de Senaat aangesteld en dit op basis van de verantwoordelijkheden die zij binnen de vereniging dragen: elke activiteitscel heeft één of twee vertegenwoordigers in de RvB en dit geldt dus per definitie voor de regionale kernen, de vakgroepen, de senioren, ..., of omwille van hun verdiensten.

Het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comite is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en stelt nieuwe initiatieven aan de Raad voor. Het Kerncomité is op dit ogenblik samengesteld uit de Voorzitter en vijftien functioneel verantwoordelijken, elk bevoegd voor een coherent bevoegdheidspakket (zie de lijst van de bestuursfuncties). Al de leden van het Kerncomité zijn ook lid van de Raad van Bestuur. De mandaten van de leden van het Uitvoerend Comité worden door de Raad van Bestuur via verkiezingen ingevuld. De mandaten belopen drie jaar en de gekozen leden zijn herverkiesbaar.

De decentrale werking van Ekonomika is minstens even belangrijk. Deze decentrale werking berust op 3 pijlers: de werking in de regio's via de regionale kernen, de vormingswerking via de vakgroepen en tenslotte de werking volgens leeftijdsgroepen nl. de 5 Young Generations (de laatste 5 promotiejaren) en de senioren (55-plussers). Elk hebben zij een eigen bestuur en werken zelfstandig een aktiviteitenkalender uit.

Op dit ogenblik heeft Ekonomika Alumni 6 regionale kernen:

 • Antwerpen,
 • Vlaams Brabant,
 • Brussel,
 • Limburg,
 • Oost-Vlaanderen en
 • West-Vlaanderen.

Daarnaast opereren de vakgroepen:

 • SCAFF (Studie- en Contactgroep voor Accountancy, Fiscaliteit en Financiewezen),
 • P&L (Productie en Logistiek),
 • HRM (Human Resource Management),
 • CBL (Contact Beleidsinformatici)
 • M&S (Marketing en Strategie) en
 • AFE (Alumni For Entrepreneurship).

Hier ligt het accent uitdrukkelijk op de post-universitaire bijscholing en de bevordering van de contacten tussen economisten met een interesse voor een zelfde vakgebied.